aangepast op 16 december 2010
als u wilt reageren mail dan naar info@develden-almere.nl
HERINRICHTING ZILVERSTRAND, KROMSLOOTPARK EN BEGINBOS

Hoe blijft, door de verbreding van de A6, het Zilverstrand, Kromslootpark, Beginbos en het Vroege Vogelbos in de toekomst voor natuur, bewoners en recreanten een mooi en aantrekkelijk gebied?
Op deze vraag konden bewoners reageren tijdens de bewonersavond op 1 november j.l. in Almere-Poort.
Tijdens deze bijeenkomst werden twee ontwerpen gepresenteerd door adviesbureau DHV, die deze plannen heeft gemaakt in opdracht van de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.
Deze varianten heten “concentratie en rust” en “bewegen en verbinden”.

Tijdens deze avond zijn beide ontwerpen door de aanwezigen nauwkeurig onder de loep genomen en daar zijn de nodige opmerkingen bij geplaatst.
DHV heeft naar aanleiding van deze avond besloten de twee varianten niet meer aan te passen, maar rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, een samengestelde variant te presenteren.
Deze variant zal in de derde week van januari gepresenteerd worden aan de projectgroep (gemeente Almere, RWS, Staatsbosbeheer, provincie, waterschap). Van daaruit valt de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Zilverstrand, Kromslootpark, Beginbos en deel Vroege Vogelbos

Omdat wij in deze procedure weinig ruimte zien in het geven van een voorkeur in grote lijnen, hebben wij met DHV afgesproken dat er via ons “digitale inspraak” komt. Dat wil zeggen: u kunt nu via onze website een voorkeur uitspreken voor 1 van de 2 varianten. Daarbij kunt u in het lijstje afvinken wat voor u belangrijk is.
Deze resultaten worden door DHV meegenomen naar de projectgroep tijdens de presentatie van de samengestelde variant.

Kortom, het is zeer belangrijk dat u uw voorkeur uitspreekt. Op deze wijze zal de projectgroep nog beter geïnformeerd raken over wat wij, als bewoners in dit gebied, belangrijk vinden. U kunt uw voorkeur uitspreken tot vrijdag 7 januari 2011. Maak het ook bekend bij uw buren. Hoe meer stemmen, hoe duidelijker beeld van onze voorkeur.

Wilt u uw volledige naam onder de aanvinklijst invullen. Alleen op deze wijze is uw voorkeur geldig. Vriendelijk bedankt!


PLAN "CONCENTRATIE EN RUST"


PLAN "BEWEGEN EN VERBINDEN"VINK AAN WELKE OPMERKING BELANGRIJK VOOR U IS

Als u destijds uw zienswijze aangaande het hoogspanningsnetwerk Noord – West 380 KV bij TenneT heeft ingediend, heeft u onderstaande informatie reeds ontvangen via Rijkswaterstaat. Onderstaand een korte samenvatting van de voortgang en de tracéalternatieven.

De Noord – West 380 KV verbinding
• 2 circuits 380 KV verbinding
• loopt van Eemshaven, via Ens naar Diemen
• heeft een lengte van ongeveer 225 km
• wordt bovengronds aangelegd en op wisselstroom bedreven
• bestaat uit masten, lijnen en een aansluiting op de stations in Eemshaven, Ens en Diemen
• wordt zoveel mogelijk gecombineerd (of gebundeld) met bestaande verbindingen en/of bovenregionale infrastructuur
• wordt naar verwachting in 2016 in gebruik genomen

Er zijn diverse tracéalternatieven uitgewerkt en in overleg met de gemeenten en provincies ontwikkeld. De alternatieven zijn weergegeven op bijgevoegde kaarten.


Combinatiealternatief:
De nieuwe verbinding wordt bovengronds aangelegd en op wisselspanning bedreven.
• Waar mogelijk en zinvol wordt een bestaande en de nieuwe verbinding in één nieuwe mast samengevoegd. De bestaande mast wordt daarbij verwijderd. Dit wordt combineren genoemd.
• Daarvoor zijn in Flevoland vier tracés ontworpen (de variant langs de Oostvaardersdijk waren nog niet eerder in de plannen te zien en heeft nu duidelijk onze voorkeur).

Voorbeeld huidige situatie:
een 2 circuitsverbinding in een vakwerkmast
Voorbeeld nieuwe situatie:
combineren (bestaande en nieuwe verbinding samen in één nieuwe 4 circuitsverbinding uitgevoerd in eenbipolemast)


Bundelingsalternatief:
• Daarnaast wordt waar mogelijk en zinvol de nieuwe verbinding naast een bestaande verbinding geplaatst (gebundeld). De bestaande verbinding blijft daarbij staan. Dit wordt bundelen genoemd.

Voorbeeld huidige situatie:
een 2 circuitsverbinding in een vakwerkmast
Voorbeeld nieuwe situatie:
bundelen (bestaande vakwerkmast naast een nieuwe 2 circuitsverbinding in bipolemast)


Ten slotte wordt waar mogelijk en zinvol de nieuwe verbinding met bovenregionale infrastructuur gebundeld. Dit wordt bundelen met bovenregionale infrastructuur genoemd.


Voorbeeld bundelen met bovenregionale infrastructuur


Verdere procedure, waar moeten we rekening mee houden:
Bij de tracéalternatieven is rekening gehouden met het huidig en toekomstig ruimtegebruik (op basis van bestemmingsplannen en structuurvisies), zienswijzen, ambtelijk en bestuurlijk overleg.
Tevens is gekeken naar de locaties van woningen in het buitengebied, natuurgebieden, landschap, archeologische en cultuurhistorische vindplaatsen.
Milieueffecten, maar ook andere aspecten zoals leveringszekerheid, (net)technische mogelijkheden, kosten en maatschappelijke behoeften:
• De keuze tussen combineren of bundelen. Voor het gehele traject zullen zowel combinatie- als bundelingalternatieven onderzocht worden.
• De keuze voor het/de masttype(n): vakwerkmast of bipolemast.De uiteindelijke keuze wordt door de ministers van EZ en VROM gezamenlijk in het rijksinpassingsplan gemaakt.


Stand van zaken De Laren [voorheen sportpark de Wierden]

Wij hebben kort voor de kerstvakantie een brief naar de fractievoorzitters en het projectmanagementbureau gestuurd waarin wij onze visie aangaande de verkeersontsluiting voor de Laren hebben uiteengezet. Wij zijn van mening dat een totale verkeersontsluiting voor de wijk De Laren [445 woningen] via de Veldweg en Meerveldstraat onwenselijk is. Hieronder de brief zoals verstuurd:


Almere, 17 december 2009


Betreft: Verkeersontsluiting De Laren


Geachte fractievoorzitters en projectmanagementbureau,


Wij willen ons wederom kort voorstellen. Wij zijn een bewonersgroep uit De Velden met een aanhang van ongeveer 300 gezinnen uit de wijk en omliggende wijken. Wij zijn een groep die op een constructieve manier met de gemeente mee wil denken over de te ontwikkelen plannen, waarbij zoveel mogelijk van de leefomgeving en het groen gewaarborgd blijft.
Bewonersgroep develden-almere.nl kan helaas donderdagavond 17 december a.s. niet bij de Politieke Markt aanwezig zijn om kort in te spreken over “De Laren”. Desalniettemin hechten wij er veel waarde aan om het standpunt van de bewonersgroep aangaande de verkeersaansluiting onder u te verspreiden, vandaar deze mail.


Hieronder:
AA) de toekomstige situatie wordt geschetst
BB) de oplossing zoals voorgedragen vanuit de Dienst Stedelijke Ontwikkeling [gehele Powerpoint presentatie op te vragen bij Mevr. Linda Baan, Projectmanagementbureau, Dienst Stedelijke Ontwikkeling]
CC)  de vraagtekens die bewonersgroep develden-almere heeft bij de ontsluitingsstudie en de oplossing die develden-almere heeft voor de verkeersontsluiting De LarenAA) De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar de verkeersontsluiting van de toekomstige wijk De Laren [voorheen het Sportpark de Wierden] en heeft daar een aantal criteria aan verbonden. De verkeersontsluiting moet duurzaam, bereikbaar, veilig en leefbaar zijn.
Daaronder wordt verstaan milieuvriendelijk, lange termijn functionaliteit, sociale verbondenheid tussen de wijken, en zo min mogelijk geluids- en verkeersoverlast.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft vijf varianten in kaart gebracht:
1) Rechtstreekse 2x2 verbinding Havendreef - Westerdreef (50 km/u)
2) Rechtstreekse 2x1 verbinding Havendreef - De Wierden (50 km/u)
3) Rechtstreekse 2x1 verbinding Havendreef - De Wierden (30 km/u)
4) Verbinding Havendreef – De Wierden via Meerveldstraat (30 km/u)
5) Meerveldstraat en ‘Verlengde Havendreef’ (30 km/u)BB) De eerste drie varianten zijn om uiteenlopende redenen niet gekozen. Hieronder de uitleg van de twee varianten die overeind blijven met de conclusies van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling:

4) Ontsluiting via Meerveldstraat (30 km/u)
a) Op wegen in woonwijken manifesteert zich bestemmingsverkeer en geen sluipverkeer
b) Toename verkeer over Meerveldstraat: in 2020 ongeveer een verdubbeling t.o.v. 2009
c) De toekomstige intensiteiten op de Meerveldstraat/Veldweg maar ook in de bestaande wijk De Wierden geven geen aanleiding tot zorgen over verkeersveiligheid of leefbaarheid

5) Ontsluiting Meerveldstraat en ‘Verlengde Havendreef’ (30 km/u)
a) Op wegen in woonwijken manifesteert zich bestemmingsverkeer en geen sluipverkeer
b) Deel bestemmingsverkeer De Laren via ‘Verlengde Havendreef’
c) Knip noodzakelijk in verkeersstructuur De Laren om onstaan sluiproute te voorkomen.
d) Minder groei intensiteit op Meerveldstraat/Veldweg.

Na beide varianten naast elkaar te hebben gelegd is er door de gemeente | Dienst Stedelijke Ontwikkeling gekozen voor variant 4 omdat de negatieven gevolgen [toename verkeer op de Meerveldstraat en de Veldweg] in hun visie niet opweegt tegen de ogenschijnlijke voordelen van deze variant.CC) Wij zijn van mening dat er niet voldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor de wijk De Velden als wij de conclusies van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in ogenschouw nemen.
Wij hebben sterke vraagtekens bij de duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de huidige plannen voor de verkeersontsluiting naar De Laren.


Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:
“Deze ontsluitingstructuur waarborgt zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid” [zie ook BB, 4c]

Visie develden-almere.nl
Volgens de verkeersstudie zal de toename van verkeer over de Meerveldstraat/ Veldweg in 2020 verdubbeld zijn waarvan de helft wordt veroorzaakt door De Laren. Wij vragen ons af of hier ook rekening is gehouden met de bezoekers van de sportvoorzieningen. Op dit moment zijn de sportvelden ook goed bereikbaar vanuit de Gouwen maar straks alleen via de smalle straten door de Wierden en de Meerveldstraat. Hetzelfde geldt voor de bevoorrading van de supermarkt en het voorzieningencentrum. De bereikbaarheid is middels deze ontsluitingsstructuur niet voldoende gewaarborgd.

De bereikbaarheid van de scholen in Almere Haven [o.a. Flierefluiter] vanuit de Velden wordt door de toekomstige wijk De Laren met de auto bemoeilijkt. Dat zal betekenen dat nog meer fietverkeer plaats zal vinden, dus met een verdubbeling aan autoverkeer op de Meerveldstraat/ Veldweg zal de verkeersveiligheid zeker een grote stap achterwaarts maken.

Kortom, ontsluiting via de Veldweg/ Meerveldstraat waarborgt zeker niet de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Alleen met de verlengde Havendreef worden De Velden en De Laren veiliger en bereikbaarder.


Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:
“Het wordt drukker op de Meerveldstraat; de verwachte intensiteit blijft echter passen bij de inrichting.”

Visie develden-almere.nl
Nogmaals, de verwachting is dat in 2020 het verkeer over de Meerveldstraat/ Veldweg zal zijn verdubbeld. Dan past de intensiteit in het geheel niet bij de inrichting. De inrichting van het groen, de wegen en woningen zijn niet uitgerust voor een verdubbelde intensiteit aan autoverkeer.
Tel daarbij op een verdubbeling aan CO2 uitstoot [remmen en optrekken over de drempels] en de duurzaamheid van variant nr. 4 kan ook ernstig worden betwijfeld.


Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:
“Een knip in de verkeersstructuur betekent dat er twee gescheiden delen in het gebied ontstaan, waarvan er één niet in verbinding staat met de omliggende wijken.” [zie kaartje] 


Visie develden-almere.nl
Naar onze mening is variant nr. 5 de beste optie, ontsluiting via de Veldweg/Meerveldstraat én de verlengde Havendreef. De ‘knip’, zoals gemaakt in kaartje 1, zou niet op die plaats hoeven te geschieden, waardoor het negatieve effect van ‘gescheiden delen’ in de wijk De Laren wordt opgeheven. De ‘knip’ zou naar onze mening kunnen worden gemaakt bij de lus busbaan [reservering]. Op die wijze komen er geen twee gescheiden delen in De Laren én sluipverkeer van/naar de Wierden van/naar de A6 wordt vermeden. De wijk De Laren wordt beter bereikbaar voor bewoners, de wijk de Velden wordt ontlast. Kortom, een grotere leefbaarheid voor beide wijken.


Wij vragen u kritisch te kijken naar een mogelijkheid om een verkeersontsluiting te maken voor De Laren via de Meerveldstraat/ Veldweg én de verlengde Havendreef. Het is in onze visie de enige aanvaardbare optie.


Ook hechten wij er veel waarde aan te benadrukken dat er goed wordt gekeken naar de consequenties voor het groen en de leefomgeving van de bewoners in De Velden en omliggende wijken. De leefomgeving van de huidige Havenaren zou altijd een prioriteit moeten zijn in de te ontwikkelen plannen. Het gebied staat onder enorme druk, niet alleen vanwege de ontwikkeling van De Laren, maar ook de uitbreiding van de A6 en de mogelijke komst van het hoogspanningsnetwerk.

UITKOMST BESPREKING VAN DE DIVERSE GROEPEN UIT DE VELDEN EN DE WIERDEN


Introductie en prioriteiten aanwezige Actiegroepen c.q. Bewonersverenigingen

Aanwezig waren:
vertegenwoordigers van ‘handen af van onze groene parel [Windbos]'
bewonerscommissie ‘de Wierden’
belangenvereniging 'houdt haven groen'
bewonersvereniging ‘de Kronkel’
bewonersgroep ‘develden-almere.nl’

Inmiddels heeft bewonersvereniging Uithof ook aangegeven zich samen met ons sterk te willen maken voor het behoud van groen in onze leefomgeving.

Standpunten aanwezigen A6
Wat staat er op stapel: de A6 wordt verbreed van 4 naar 10 baans plus 2 in/uitvoerstroken. Het knooppunt Hogering komt hierdoor ver het Kromslootpark in. Daarnaast heeft Tennet plannen om haar elektriciteitsnet te verdubbelen. Het idee is om dit te combineren met de verbreding A6. Bewonersgroep de Velden zet zich op dit moment primaire in voor de A6 en wil dat ook blijven doen.
Houdt Almere Groen geeft aan dat de plannen ook voorgelegd worden aan de burgerkerngroep met ondernemers. Haddock zit hier bijvoorbeeld in. Houdt Haven Groen is onderdeel van deze burgerkerngroep.

Standpunten aanwezigen Wierdenpark
In het Havenpanel zijn de Wierden en de Velden weinig vertegenwoordigd geeft bewonerscommissie de Wierden aan.  Het aantal geplande woningen van 500 is te veel en contrasteert met de visie ’wonen in het groen’. In de toekomst worden ook nog eens 200 woningen in de Wierden gebouwd.
Wachten is nu op de reactie nota. Deze wordt eerst behandeld tijdens de politieke markt en gaat daarna naar de Raad ter vaststelling.

Standpunten aanwezigen Windbos
De woningbouwvereniging heeft samen met de gemeente een plan bedacht om de het windbos te bebouwen. Er is nauwelijks gecommuniceerd over deze plannen waardoor tijdens de informatieavond weinig bewoners aanwezig waren. Deze plannen staan ook haaks op de groot onderhoudsplannen van de gemeente.
Er is een groot onderhoudgroep van de Wierden en een contactgroep Hoekwierden. Deze laatste is nooit geconsulteerd bij het presenteren van de plannnen rondom de Hoekwierden Bewonerscommissie de Wierden hebben al verschillende politieke partijen door het gebied rondgeleid. Dit heeft geresulteerd in raadsvragen.
Verder zijn er ook vergevorderde plannen voor het buitendijks bouwen in het Gooimeer.

Informatie-uitwisseling c.q. hoe elkaar te steunen
Omdat de druk op ons groen zo omvangrijk is geworden is er een voorlopige deling in prioriteiten gemaakt:
1. develden-almere.nl gaat zich primair richten op de verbreding A6 en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. Zijdelings houden zij zich bezig met herontwikkeling Wierdenpark
2. doelgroep ‘handen af van onze groene parel’ gaat zich primair bezig houden met het Windbos en zijdelings met het Wierdenpark
3. bewonerscommissie de Wierden richt de grootste focus op Wierdenpark
4. belangenvereniging ‘houdt haven groen wil zich graag blijven richten op alle projecten die ons groen bedreigen
5. bewonersvereniging ‘de Kronkel’ blijft zich voornamelijk bezighouden met het Wierdenpark en Kronkelveld

Door diverse projecten die op stapel staan, zijn alle aanwezigen het er overeen dat het bundelen van krachten en elkaar onderling bijstaan, winst oplevert. Er wordt afgesproken dat iedere groep elkaar blijft informeren over de te varen koers en waarnodig gebruik maakt van elkaars netwerk en achterban. Met als doel zoveel mogelijk behoud van groen in Almere Haven.

Mocht iemand zich willen aansluiten bij een of meerdere groepen of behoefte hebben aan meer informatie, dan wordt verwezen naar de volgende websites:

http://www.develden-almere.nl/
http://www.almere-haven.net/
http://www.bcdewierden.nl/
http://groeneparel.ning.com/


U kunt via onderstaande link naar alle mailings tot nu toe